Informacije

OPIS PODATAKA

Kratkoročne poslovne statistike (engl. STS) daju informacije o širokom rasponu gospodarskih djelatnosti u skladu s NKD-om 2007. (Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.), koja je na svim razinama identična NACE-u Rev. 2 (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici). U ovoj bazi podataka podaci su prikazani u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197.

Podaci o indeksima prikazani su u sljedećim oblicima:

 • neprilagođeni indeksi
 • desezonirani indeksi (sezonski i kalendarski prilagođeni)
 • kalendarski prilagođeni indeksi
 • trend – indeksi

Podaci poslovne demografije i o izdanim građevinskim dozvolama prikazuju se u apsolutnim iznosima.

Ovisno o propisima STS-a, podaci su dostupni u mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj dinamici. Ovaj naslov obuhvaća dolje navedene pokazatelje u slijedećim sektorima:

INDUSTRIJA
 • indeksi obujma industrijske proizvodnje
 • indeksi prometa industrije
 • indeksi proizvođačkih cijena industrije
 • indeksi sati rada u industriji
 • indeksi zaposlenih osoba u industriji
 • indeksi plaća u industriji
GRAĐEVINARSTVO
 • indeksi obujma građevinskih radova
 • izdane građevinske dozvole
 • indeksi sati rada u građevinarstvu
 • indeksi zaposlenih osoba u građevinarstvu
 • indeksi plaća u građevinarstvu
TRGOVINA NA MALO
 • indeksi nominalnog prometa u trgovini na malo
 • indeksi realnog prometa u trgovini na malo
 • indeksi sati rada u trgovini na malo
 • indeksi zaposlenih osoba u trgovini na malo
 • indeksi plaća u trgovini na malo
USLUGE
 • indeksi prometa uslužnih djelatnosti
 • indeksi cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga
 • indeksi sati rada u uslužnim djelatnostima
 • indeksi zaposlenih u uslužnim djelatnostima
 • indeksi plaća u uslužnim djelatnostima
POSLOVNA DEMOGRAFIJA
 • registracije, otvoreni stečajevi i brisanja poslovnih subjekata
ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
 • indeksi uvoznih cijena
KLASIFIKACIJSKI SUSTAV

Klasifikacija NKD 2007. (Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.), koja je na svim razinama identična NACE-u Rev. 2 (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici), koristi se za sve pokazatelje STS-a. Građevine i građevinski radovi razvrstani su prema Klasifikaciji vrsta građevina − KVG.

POKRIVENOST − SEKTOR INDUSTRIJA

Pokazatelji u ovom sektoru obuhvaćaju gospodarske aktivnosti navedene u odjeljcima B do E NKD-a 2007. (B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija te E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša).

GRAĐEVINARSTVO

Pokazatelji u ovom sektoru pokrivaju gospodarske djelatnosti navedene u području F Građevinarstvo NKD-a 2007. Građevine i građevinski radovi razvrstani su prema Klasifikaciji vrsta građevina − KVG.

TRGOVINA NA MALO

Pokazatelji u ovom sektoru obuhvaćaju gospodarsku djelatnost navedenu u odjeljku 47 područja G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla prema NKD-u 2007.

USLUGE

Pokazatelji u ovom sektoru obuhvaćaju gospodarske djelatnosti navedene u sljedećim područjima NKD-a 2007.: G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla (osim odjeljka 47), H Prijevoz i skladištenje (zbog povjerljivosti odjeljci H51 i H53 se ne objavljuju, izuzev za indikatore tržišta rada- zaposleni, plaće i sati rada), I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, J Informacije i komunikacije, L Poslovanje nekretninama, M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osim skupine 70.1 i odjeljaka 72 i 75) te N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.

POSLOVNA DEMOGRAFIJA

Pokazatelji u ovom sektoru obuhvaćaju gospodarske djelatnosti razvrstane u područja od A do S Nacionalne klasifikacijedjelatnosti 2007., osim područja O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i odjeljka S94 Djelatnosti članskih organizacija.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

Pokazatelji u ovom sektoru obuhvaćaju gospodarske djelatnosti navedene u sljedećim područjima NKD-a 2007: B Rudarstvo i vađenje (osim razreda 07.21 i odjeljka 09), C Prerađivačka industrija (osim odjeljka 18, razreda 24.46, skupine 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i odjeljka 33) i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

BAZNO RAZDOBLJE

Kada se radi o indeksima u ovoj bazi podataka STS-a podaci su prikazani na fiksnoj baznoj godini 2021. = 100 u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197.

Podaci na staroj baznoj godini 2015. = 100 dostupni su u bazi podataka STS-a, ali se ove vremenske serije nakon promjene na novu baznu godinu s podacima za 2024. više ne ažuriraju. Vremenske serije sa starom baznom godinom obuhvaćaju razdoblje do kraja 2023.

POLITIKA OBJAVLJIVANJA

Kalendar objavljivanja statističkih podataka daje precizan pregled svih publikacija koje Državni zavod za statistiku objavljuje za cijelu statističku godinu, godinu dana unaprijed. Kalendar je dostupan na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku.